MASZ PYTANIE ? Info@FusGym.pl
Pon - Pt: 6:00 - 23:00
St - Nd : 6:00 - 22:00
+48 22 721 00 63
Telefon
Poznańska 250/252, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Adres

Regulamin siłowni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI HOTEL FUS - FUS GYM OŻARÓW MAZOWIECKI

 • Wstęp do Klubu odbywa się na podstawie kart członkowskich oraz biletów jednorazowych.
 • Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy dotyczącej członkostwa w Klubie  tj. z chwilą podpisania karty członkowskiej co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, które łącznie stanowią Umowę. Przed zawarciem Umowy osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający fotografię celem weryfikacji tożsamości.  Członkowie Klubu zobowiązują się wskazać przy zawarciu Umowy aktualne dane adresowe w celu realizacji postanowień Umowy,jak również zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Firmy Hotel Fus - Fus Gym o zmianie powyższych danych, nie później niż w ciągu 7 dni  od dokonania zmiany.
 • Hotel Fus - Fus Gym upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 • Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 
 • Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Wydanie karty członkowskiej podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej zgodnej z obowiązującym cennikiem.  Karta członkowska jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom. Po zawarciu Umowy Członek Klubu wyraża zgodę na zrobienie fotografii Członka Klubu celem jej umieszczenia w informatycznej bazie danych, jak również wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przedstawionego na powyższej fotografii w celu realizacji postanowień Umowy. Członek Klubu wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Klub dla celów związanych z realizacją Umowy.
 • Osoby znajdujące się na terenie klubu FusGym dobrowolnie wyrażają zgodę na filmowanie, fotografowanie, nagrywanie i używanie ich wizerunku w celu promocji zajęć odbywających się w klubie oraz przenoszą na klub FusGym prawo do rozporządzania i korzystania z ich występów i wywiadów wykonanych / udzielonych na terenie klubu FusGym oraz ich nagrań.
 • Prawo do korzystania z karty członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie.  Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić na recepcji klubu lub drogą mailową na adres: info@fusgym.pl. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 • Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie karty członkowskiej, poza złożeniem podpisu we właściwym, wskazanym miejscu.
 • Nie ma możliwości zwrotu zakupionej karty członkowskiej oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie członkowskiej.
 • Klub jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, przez które, w szczególności Strony rozumieją każdy z przypadków gdy Członek postanowienia Umowy nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego  upomnienia ze strony kierownictwa lub personelu Klubu,
 • Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i wszystkich opłat  członkowskich w kwocie i na warunkach  płatności wskazanych w Umowie.
 • Aktualny Cennik opłat członkowskich i opłat rejestracyjnych jest  dostępny w ogólnie dostępnym miejscu przy recepcji Klubu oraz na stronie www.fusgym.pl. W razie wątpliwości osoba zainteresowana członkostwem może uzyskać wszelkie informacje dotyczące członkostwa w recepcji Klubu.
 • Klub zastrzega sobie prawo zmiany cen, w szczególności w przypadku wzrostu opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę i innych. Zmiana Cennika opłat członkowskich i rejestracyjnych w trakcie trwania Umowy nie wpływa na postanowienia Umowy.
 • Opłata rejestracyjna jest pobierana jednorazowo w każdym przypadku konieczności wyrobienia nowej karty członkowskiej, w szczególności w przypadku wyrobienia jej po raz pierwszy, zagubienia, zniszczenia.
 • Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące  zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Klub.
 • W przypadku usługi jednorazowej Klient dokonuje opłaty w recepcji Klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z      wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Klubu, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 • Członkowie Klubu obowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu, a także zachowania czystości i ciszy.
 • Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 • Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 • Zabronione jest korzystanie z Klubu przez Członków Klubu, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
 • Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 • Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 • Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 • Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązuje asekuracja partnera lub obsługi siłowni. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji oznacza wykonywanie ich na własną odpowiedzialność.
 • Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
 • Zabrania się rzucania obciążników, hantli i sztangielek na podłogę.
 • Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 • W przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu schowki w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu. Korzystanie ze schowków umożliwia klucz wydawany w recepcji Klubu.
 • Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo rekreacyjnej Klubu należy sprawdzić czy schowek został zamknięty. Za rzeczy pozostawione w schowku otwartym lub nieprawidłowo zamkniętym oraz rzeczy pozostawione na zewnątrz schowka Klub nie odpowiada.
 • Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nie opróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w schowkach przez Członków Klubu przechowywane są w Klubie przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Klubu.
 • Osoba, która zgubiła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości oraz kosztów wymiany (50 złotych) w recepcji Klubu. W przypadku zwrotu zagubionego klucza w tymże dniu, do godziny zamknięcia Klubu – Klub zwróci pobraną opłatę.
 • Osoba, która zniszczyła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (20 złotych) w recepcji Klubu.
 • Klub nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i szafkach  ubraniowych, w szczególności za zegarki, pieniądze i papiery wartościowe, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze, telefony komórkowe, komputery przenośne i dane w nich zawarte oraz inny sprzęt elektroniczny, przedmioty ze złota, srebra, kamieni szlachetnych itp. Przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i/lub numizmatycznej.
 • Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, w którym się znajduje.

 • Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 15 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klub wyda pisemne zezwolenie w tym zakresie. W przypadku osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 • Z usług można korzystać w godzinach otwarcia Klubu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby. Informacja o zmianie godzin otwarcia także z powodu świąt lub o wyłączeniu obiektu z eksploatacji, podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdujących się przy recepcji obiektu. Członkowie Klubu zobowiązani są opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 • Członkom Klubu przebywającym na terenie Klubu zabrania się:
  • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
  • hałasowania
  • korzystania z Klubu w innym stroju niż przewidziany zwyczajowo do danego rodzaju ćwiczeń
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych
  • spożywania posiłków (poza miejscami do tego wyznaczonymi)
  • wnoszenia do Klubu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom
  • wprowadzania lub wnoszenia zwierząt
  • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu
 • Członkowie Klubu, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 • Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Klubie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 • O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników Klubu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Klubu.
 • Osoby korzystające ze zniżek studenckich, lojalnościowych, rodzinnych i innych są zobowiązane do okazywania dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania ze zniżki. Brak tych dokumentów uniemożliwia skorzystanie ze stosownej zniżki.
 • Osoby nie posiadające karty klubowej, aby otrzymać kluczyk od szafki w szatni zobowiązane są do pozostawienia na recepcji dokumentu ze zdjęciem.
 • Osoby posiadające abonamenty do 16.00 są zobowiązane do opuszczenia klubu do godziny 16.00. Osoby pozostające w klubie po tej godzinie będą zobowiązane do uiszczenia opłaty 30 PLN i ich karnet zostanie zmieniony na karnet open.
 • Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 • Podstawą wnoszenia reklamacji jest karta członkowska lub ważny paragon otrzymany w recepcji Klubu.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
 • Klub nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie Umowy.
 • Wewnątrz Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody kierownictwa Hotel Fus - Fus Gym lub osoby upoważnionej.
 • Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Klubu możliwe jest tylko za zgodą kierownictwa Hotel Fus - Fus Gym lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
 • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
 • Członkowie Klubu naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Klubu (Dz.U. Nr 57 z dn. 06.1997 r. par. 15, pkt 3c) niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Przez podpisanie karty członkowskiej, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z jego postanowieniami, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w następujących przypadkach konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

O wszelkich zmianach Regulaminu, Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionego regulaminu listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionego Regulaminu Członkowi Klubu w Klubie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Zmiany w danych rejestrowych i adresowych Klubu nie wymagają zmiany Regulaminu.

 

 


FusGym Resort S.C.

05-850 Ożarów Mazowiecki
Poznańska 250/252

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK                  6:00 - 23:00
WTOREK                                 6:00 - 23:00
ŚRODA                                      6:00 - 23:00
CZWARTEK                            6:00 - 23:00
PIĄTEK                                      6:00 - 23:00
SOBOTA                                    6:00 - 22:00
NIEDZIELA                               6:00 - 22:00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Email:
info@fusgym.pl
Telefon

+48 22 7210063

Media
Facebook:
www.facebook.com/fusgym
Instagram:
www.instagram.pl/fusgym
Snapchat:
Fusgym

JAK DO NAS TRAFIĆ

© Copyright 2018 FusGym Resort s.c.. All Rights Reserved.